შემოსული საჩივრები/განცხადებები/სარჩელები

N ტიპი თარიღი რეგ. ნ. განცხადების შემომტანი განცხადება განხილვის ადგილი განხილვის დრო გადაწყვეტილება
1 საჩივარი .. საარჩევნო ბლოკი, ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ნაწილობრივ ბათილად ცნობა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 27.10.2016 არ დაკმაყოფილდა
2 სარჩელი 22.10.2016 1567576 საარჩევნო ბლოკი, ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ნაწილობრივ ბათილად ცნობა ბათუმის საქალაქო სასამართლო 24.10.2016 არ დაკმაყოფილდა
3 სარჩელი 10.08.2016 3-634-16 არასამთავრობო ორგანიზაცია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა ბათუმის საქალაქო სასამართლო 11.08.2016 სარჩელი დაკმაყოფილებულია
4 საჩივარი 08.08.2016 01-26/84 არასამთავრობო ორგანიზაცია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, აჭარის ფილიალი N79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ უსკო 09.08.2016 დარჩა განუხილველად
5 განცხადება 01.08.2016 01-26/70 არასამთავრობო ორგანიზაცია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, აჭარის ფილიალი წინასაარჩევნო აგიტაციაში უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობის შესახებ N79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია 06.08.2016