შემოსული საჩივრები/განცხადებები/სარჩელები
საჩივარი N
განცხადების შემოტანის თარიღი:
განცხადების შემომტანი: საარჩევნო ბლოკი, ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობა
განცხადების კატეგორია: ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ნაწილობრივ ბათილად ცნობა
საჩივარი:  
ორიგინალები:
განხილვა
განხილვის ადგილი: ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო
განხილვის თარიღი და დრო: 2016-10-27
გადაწყვეტილება
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა
ორიგინალები: