შემოსული საჩივრები/განცხადებები/სარჩელები
სარჩელი N 3-634-16
განცხადების შემოტანის თარიღი: 2016-08-10
განცხადების შემომტანი: არასამთავრობო ორგანიზაცია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
განცხადების კატეგორია: ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა
საჩივარი:  
ორიგინალები:
განხილვა
განხილვის ადგილი: ბათუმის საქალაქო სასამართლო
განხილვის თარიღი და დრო: 2016-08-11
გადაწყვეტილება
გადაწყვეტილება: სარჩელი დაკმაყოფილებულია
ორიგინალები: