შემოსული საჩივრები/განცხადებები/სარჩელები
საჩივარი N 01-26/84
განცხადების შემოტანის თარიღი: 2016-08-08
განცხადების შემომტანი: არასამთავრობო ორგანიზაცია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, აჭარის ფილიალი
განცხადების კატეგორია: N79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ
საჩივარი:  
ორიგინალები:
განხილვა
განხილვის ადგილი: უსკო
განხილვის თარიღი და დრო: 2016-08-09
გადაწყვეტილება
გადაწყვეტილება: დარჩა განუხილველად
ორიგინალები: