შემოსული საჩივრები/განცხადებები/სარჩელები
სარჩელი N 1567576
განცხადების შემოტანის თარიღი: 2016-10-22
განცხადების შემომტანი: საარჩევნო ბლოკი, ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობა
განცხადების კატეგორია: ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ნაწილობრივ ბათილად ცნობა
საჩივარი:  
ორიგინალები:
განხილვა
განხილვის ადგილი: ბათუმის საქალაქო სასამართლო
განხილვის თარიღი და დრო: 2016-10-24
გადაწყვეტილება
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა
ორიგინალები: