შემოსული საჩივრები/განცხადებები/სარჩელები
განცხადება N 01-26/70
განცხადების შემოტანის თარიღი: 2016-08-01
განცხადების შემომტანი: არასამთავრობო ორგანიზაცია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, აჭარის ფილიალი
განცხადების კატეგორია: წინასაარჩევნო აგიტაციაში უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობის შესახებ
საჩივარი:  
ორიგინალები:
განხილვა
განხილვის ადგილი: N79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია
განხილვის თარიღი და დრო: 2016-08-06
გადაწყვეტილება
გადაწყვეტილება:
ორიგინალები: